Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > De drinkwaterfactuur uitgelegd > Verbruik vanaf 2016 > Verbruik vanaf 2016

Korting op de saneringsbijdrage: toelichting.

Sinds 1 januari 2005 wordt via de waterfactuur een saneringsbijdrage aangerekend. Dit is het aandeel in de kosten van de afvoer en de zuivering van het water dat u verbruikt heeft. In sommige gevallen heeft u echter recht op tegemoetkoming in de saneringsbijdrage. Hierbij vindt u enige toelichting omtrent de regels welke in dit verband van toepassing zijn.

Voorwaarden
Als rechthebbende dient u tegelijk te voldoen aan volgende 3 voorwaarden:

  1. Op 1 januari van het kalenderjaar heeft u recht op:
    • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen (toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen)
    • een leefloon of levensminimum (toegekend door het OCMW)
    • de inkomensvervangende tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming (toegekend door de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid) of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (toegekend door de Zorgkas).
  2. De plaats van het waterverbruik is uw wettelijke domicilie op 1 januari.
  3. De drinkwatermaatschappij dient kennis te hebben van uw situatie met betrekking tot punt 1 voor 31 december van het kalenderjaar.

Korting via de waterfactuur of compensatie via bankoverschrijving?

Indien de waterfactuur op naam staat van uzelf of van een gezinslid en indien op deze factuur enkel het verbruik van het gezin waartoe u behoort, wordt aangerekend (dus geen professioneel verbruik of verbruik van een ander gezin), kan de drinkwatermaatschappij de korting op de saneringsbijdrage rechtstreeks verrekenen via de waterfactuur.

In alle andere gevallen wordt een compensatie verleend die rechtstreeks aan het gezinshoofd wordt uitbetaald.

Deze compensatie houdt rekening met het aantal gedomicilieerde gezinsleden op 1 januari van het kalenderjaar.
Voor professionele waterverbruikers (grootverbruikers met VMM-dossier) en gemengde watergebruikers (verbruikers met een eigen waterwinning en aangesloten op de drinkwaterleidingwater) wordt de volledige compensatie uitbetaald door de drinkwatermaatschappij. In deze gevallen moet geen aanvraag meer ingediend worden bij de VMM.

Wettelijke bepalingen.

De toepassing van de korting en de compensatie is gebaseerd op de bepalingen opgenomen in het artikel 16 sexies van het decreet “Water bestemd voor menselijke aanwending” van 24 mei 2002.

De gegevens gebruikt bij de automatische toekenning van de korting of compensatie werden bekomen bij het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hiervoor werden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer machtigingen verleend aan de drinkwatermaatschappijen (resp. Machtiging 43/2007 dd. 12/12/2007 en Machtiging 06/003 dd 15/01/2008).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, gewijzigd bij wet van 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt de drinkwatermaatschappij uw persoons- gegevens met het oog op de toekenning van de compensatie of korting.

Overeenkomstig de wet heeft u recht op toegang en verbetering van uw gegevens.

 

Veelgestelde vragen:

Wanneer wordt het bedrag van de compensatie uitbetaald?
Na het bezorgen van het bankrekeningnummer aan de drinkwatermaatschappij moet u rekenen op een verwerkingstijd van een tweetal maanden.

Hoe wordt het bedrag berekend?
Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal gezinsleden dat op 1 januari is ingeschreven bij de bevolkingsdienst van de gemeente. Dit aantal wordt meegedeeld door het Rijksregister en kan niet door de drinkwatermaatschappij gewijzigd worden.
Verder wordt rekening gehouden met het bedrag van de compensatie per persoon, zowel voor de saneringsbijdrage zuivering (bovengemeentelijk) als voor de saneringsbijdrage afvoer (gemeentelijk).

Op welke periode heeft het bedrag betrekking?
Dit bedrag wordt uitbetaald voor het desbetreffende jaar.

Moet ik nog een attest opsturen?
Als u de in de brief gevraagde gegevens (Rijksregisternummer en bankrekeningnummer) bezorgt, is het niet meer nodig een attest op te sturen.

Waarom wordt het Rijksregisternummer gevraagd?
Het Rijksregisternummer wordt gevraagd om te kunnen verifiëren of we het antwoord terugkrijgen van de aangeschreven persoon. Het ingevulde Rijksregisternummer moet dus dat van de aangeschreven persoon zijn!

Wat als de aangeschreven persoon geen bankrekening op zijn naam heeft?
In dit geval mag het bankrekeningnummer van een andere persoon, bijvoorbeeld een gezinslid worden opgegeven. Let er wel op dat ook in dit geval het Rijksregisternummer van de aangeschreven persoon wordt ingevuld!

Hoe kan ik de gegevens aan de drinkwatermaatschappij terugbezorgen?
Gebruik enkel de mogelijkheden die in de brief staan. Zo bent u zeker dat uw gegevens correct zullen verwerkt worden.
De snelste manier is via Internet: je moet enkel het Rijksregisternummer, het bankrekeningnummer en de veiligheidscode invoeren.

Ik ben verhuisd: wat moet ik doen?
U hoeft niets speciaal te doen. De compensatie wordt immers voor het volledige jaar uitbetaald op basis van de gegevens van 1 januari. Het volstaat dus de gevraagde gegevens door te geven.

De aangeschreven persoon is overleden.
In dit geval blijft het gezin het recht op de compensatie voor dit jaar behouden. Vul het Rijksregisternummer van de aangeschreven persoon in, samen met het bankrekeningnummer waarop de compensatie mag worden uitbetaald.