Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Bedrijfsinfo > Geschiedenis

Geschiedenis & Evolutie

De stichtingsjaren

Op 24 december 1924 gingen de gemeenten Adinkerke, het nog jonge De Panne, Nieuwpoort, Oostduinkerke en Veurne over tot de stichting van een Intercommunale met als doel in te staan voor de drinkwatervoorziening van de bevolking en ook al in de optiek dat het kusttoerisme uitbreiding zou nemen. De aanleiding tot de oprichting was het bestaan - een gunstige gelegenheid - van een zeer beperkte drinkwatervoorziening, aangelegd door het Belgische Leger als bevoorrading van de troepen in de Eerste Wereldoorlog.

Deze noodleiding was - begrijpelijk in de gegeven omstandigheden - zeer rudimentair. Ze was gelegen in het domein Cabour, op de grens tussen België en Frankrijk te Adinkerke. Het water werd ter plekke gesteriliseerd en een beperkt distributienet leverde op bepaalde ravitailleringscentra het drinkwater aan de militaire eenheden af. Dit was slechts een tijdelijke en alleen maar voor noodomstandigheden bruikbare installatie, met een beperkte capaciteit van zo'n 250 kubieke meter per dag. Dat een modernisering moest gebeuren werd voor de betrokken instanties overduidelijk.

Dank zij de bemoeiingen van de toenmalige Hoge Commissaris voor de Kust kon deze primitieve installatie worden overgedragen aan een intercommunale, belast met de reorganisatie van de watervoorziening. Het past hier zeker hulde te brengen aan de pioniers, die in die jaren als plichtbewuste bestuurders van deze gemeenten, het belang van een hygiënisch betrouwbaar drinkwaterbedrijf inzagen, aangezien de 'waterbeschaving' te dien tijde niet het huidige peil bereikte en nog vele gemeentevaderen enigszins sceptisch stonden tegenover de weldaad van een distributienet. Nochtans was een dergelijke installatie onmisbaar in een kustgebied dat, economisch gezien, toen reeds op een initieel traaggroeiend toerisme aangewezen was en waarvan enkele vooruitziende bestuurders toch de versnelde evolutie aanvoelden.

De Eerste Moderniseringen

De intercommunale stak van wal met de aangekochte militaire installaties, die zelfs voor die tijd al ouderwets waren. Geleidelijk aan werden die vervangen door voor die periode modern materiaal, wat leidde tot een waterleidingbedrijf, beperkt in mogelijkheden, maar hygiënisch zeer betrouwbaar en technisch voldoende bedrijfszeker. De modernisatie van het toenmalig systeem was toen een hele belangrijke vooruitgang in het watervoorzieningbedrijf. Nu, meer dan een halve eeuw later, beseffen we dat eigenlijk niet meer. Het ontijzeringsstation van Cabour werd voorzien met een toen revolutionair procédé van openluchtsproeiers en automatische filterdruk; de natuurgetrouwe maquette van het station werd in 1938 te Luik geëxposeerd.

Na deze modernisatie werden de plaatselijke netten aangelegd en in 1927 werd de watertoren 'Moeder Lambik' opgericht met een inhoud van 600 kubieke meter.

Het zal wel al opgevallen zijn, dat Koksijde nog geen lid was van die Intercommunale. Koksijde werd slechts lid in 1934. De expansie van de bouw, de toeristische ontwikkeling van de kust maar ook de drang naar een beter comfort deden het waterverbruik gevoelig stijgen. Dat dwong de IWVA tot de studie van een plan om nieuwe waterreserves te zoeken in de kuststreek. Dat leidde in 1933 tot de studie van een nieuwe waterwinning met pomp- en ontijzeringsinstallatie in de duinpanne van St. André op de grensscheiding van Oostduinkerke en Koksijde.

De totale studie van deze grondwaterreserve en het ontwerp daartoe kwam nog voor 1940 klaar. Door de oorlogsomstandigheden werd de groei van het bedrijf niet alleen afgeremd; de aangerichte schade was enorm en zou leiden tot heel wat moeilijkheden.

Wat aan waterwinning bestond in Cabour werd door de Duitse bezetter overbelast, wat leidde tot een verzilting die de maximaal toelaatbare grens benaderde en bereikte. Bij de aftocht werd door Duitse troepen de bestaande watertoren 'Moeder Lambik' vernield, zodat de IWVA zijn reserves zag leeglopen. Dat belette niet dat de maatschappij haar beste krachten inspande om, spijts de beperkte mogelijkheden en de aard van de aangebrachte vernielingen, het bedrijf toch op een peil te houden, dat nagenoeg het normale rendement benaderde.

De voor de oorlog ontworpen installaties van St. André I werden in 1948 in gebruik genomen. Cijfers - hoe saai ze op zichzelf ook kunnen zijn - geven een objectief beeld van de groeiende waterlevering gekoppeld aan het stijgend aantal aansluitingen.

 • 1930 125.000 m³ en 864 aansluitingen.
 • 1940 329.000 m³ en 3.247 aansluitingen.
 • 1949 499.000 m³ en 4.425 aansluitingen.

Het buizennet in 1924 beperkt tot enkele kilometer stalen leidingen, geleverd door het Britse leger, bedroeg in 1949 al meer dan 115 kilometer!

De Grote Expansie

Het steeds toenemend waterverbruik - vooral tijdens het hoogseizoen - noopte de maatschappij over te gaan tot de bouw van een tweede productie-eenheid te St. André, die in 1960 in gebruik werd genomen. Ook hier werd een belangrijke technische innovatie toegepast: als zuivering van het aanwezig ijzerhoudend grondwater, dat evenwel in natuurlijke staat absoluut drinkbaar is, werd hier voor het eerst in België het beluchtingssysteem met roterende borstels toegepast, waarbij door oxydatie de minerale en organische stoffen door het inbrengen van zuurstof omgevormd worden. Na dit eerste zuiveringsprocédé wordt een tweede toegepast in de filterbakken waar de minerale en organische stoffen worden gescheiden van het water. Meer en meer gemeenten sloten zich nu aan:

 • 1961 Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, De Moeren, Pervijze, Ramskapelle, Steenkerke, Sint Joris en Wulpen.
 • 1964 Eggewaartskapelle, Houtem, Lampernisse, Oostkerke, Sint Jacobskapelle, Vinkem, Wulveringem en Zoutenaaie.
 • 1965 Alveringem, Hoogstade, lzenberge, Oeren, Sint Rijkers.
 • 1966 Leisele
 • 1969 Gyverinckhove en Stuivekenskerke.

Merkwaardig is dat dit nagenoeg allemaal typische landbouwgemeenten zijn. Die gang van zaken is verklaarbaar omdat enerzijds de rurale bevolking meer comfort verlangde en de landbouwbedrijven ook werden gemoderniseerd en grotere behoeften hadden aan water. Hierdoor werd de IWVA genoodzaakt om hoogdringend leidingnetten in deze afgelegen gemeenten te realiseren. De maatschappij voelde aan dat in de toekomst de behoefte aan drinkwater in belangrijke mate zou toenemen en in 1963 werden gronden aangekocht te De Panne (domein Westhoek). Hier werd een nieuw pomp- en ontijzeringsstation opgericht dat in 1967 gebruiksklaar was.

 

Overzicht

1914-18 Oprichting waterwinning Cabour door het Belgisch Leger op het Staatsdomein.
1918-24 Waterbedeling via de bestaande installaties door het Koninklijk Hoog Commissariaat van de Kust.
1924
 • Afstaan door de staat aan de gemeente Adinkerke, De Panne, Nieuwpoort, Oostduinkerke en Veurne van 5 ha 45 a 13 ca, met gebouwen en uitrusting en erfdienstbaarheid op de rest van de domeinen.
 • Stichting van de I.W.V.A.
1927 Bouwen van de watertoren 'Moeder Lambik' te Adinkerke.
1929 Aanleg van de eerste reeks filterputten in Cabour.
1933-34 Uitvoering van een dertigtal proefboringen en uitbouw van een filterbatterij met 10 putten (26-35) St.-André.
1934 Aankoop van een deel van het duingebied St-André (6ha 39a 38ca).
1938-39 Aanleg van nieuwe filterbatterij met 8 putten (18-25) te St.-André.
1940 Aankoop van bijkomend duingebied (7ha01a58ca en 18a25ca) in St.-André.
1940-42 Aanbesteding pompstation I St-André.
1944 Watertoren 'Moeder Lambik' te Adinkerke wordt door de Duitsers vernietigd.
1947-48 Bouw van een pomp- en filtergebouw in St.-André.
1947 Start van de waterwinning in St.-André.
1949 Nieuwe watertoren 'Moeder Lambik' te Adinkerke.
1950 Aanleg van 5 nieuw winputten (36-40) in St.-André.
1951 Aanleg van filtreer- en ontijzeringsinstallatie in St.-André.
1953 Beslissing voor de aankoop van bijkomend duingebied (circa 30ha) St.-André.
1955 Aanleg van een nieuwe filterbatterij met 30 putten (1 -1 7 en 41-53) te Oostduinkerke.
1956 Beslissing voor de aankoop van bijkomend duingebied (circa 66ha) te Oostduinkerke.
1959-60 Bouw van een nieuw pompgebouw en ontijzeringsinstaratie te Oostduinkerke.
1960 In dienststelling van pompstation 2 St-André.
1961 Aankoop staatsgronden Cabourduinen.
1962 Installatie van filter- en ontijzeringseenheid in oud pompgebouw te Oostduinkerke.
1963 Aankoop van de duinen Westhoek De Panne.
1965-66 Bouw van nieuwe zuigput aan de voet van de Hoge Blekker te Koksijde nl. zuigput 2 & in dienst nemen van zuigput 2.
1965-67 Aanleg van 40 nieuw filterputten (110-149) in St.-André.
1967 In dienst nemen van het pompstation Westhoek te De Panne.
1969 Het bouwen van de watertoren 'Groenendijk’.
1972 Aanleg van 14 nieuwe winputten (150-163) in St-André.
1976 Aflevering van een vergunning voor de uitbating van een grondwaterwinning met 163 winputten met een vergund debiet dat de 12000 m³/dag niet mag overschrijden.
1978 Aanleg van 5 nieuwe winputten (164-168) te St.-André.
1991 Bouwen van het opjaagstation Novus Portus te Nieuwpoort.
1992 Bouwen van het opjaagstation Graeyaert te Houtem (Veurne).
1994
 • Bouwen van opjaagstation Steenkerke te Veurne.
 • Het goedkeuren van het beheersplan voor het natuurgebied 'De Doornpanne' te Oostduinkerke.
1996
 • Opening van het bezoekerscentrum 'Doornpanne' te Koksijde (Oostduinkerke) door de heer Theo Kelchtermans, Minister van leefmilieu.
 • Opstarten van een proefstation voor de microfiltratie met 1) oeverfiltraat in de omgeving van de Krommegracht te Veurne (ctr Avekapelle) en met 2) het effluent van het RWZI te Koksijde (ctr Wulpen), dit in samenwerking met de NV Aquafin.
 • Toevoeging van de deelgemeenten Beveren en Stavele tot de exploitatiezone van de IWVA. Het ganse grondgebied van de gemeente Alveringem wordt nu bediend door de IWVA.
1998
 • Realisatie nieuwe verbinding met de Franse buurmaatschappij SIDEN voor waterlevering.
 • Uitreiking van de vergunning voor de aanleg en exploitatie van een kunstmatige aanvulling van grondwater en de winning van het infiltratiewater in de waterwinning van St. André te Koksijde (Oostduinkerke). Ontvangst van ZKH prins Laurent van België aan het bezoekerscentrum.
1999 Viering van 75-ste verjaardag van de IWVA. Bij deze gelegenheid wordt een drinkwaterproject gefinancieerd voor de watervoorziening in sommige dorpen van de Centraal-Afrikaanse republiek Burkina Faso.
2000 Aanbesteding van het waterbehandelingsstation 'Torreele' (Wulpen, Koksijde).
2002 Waterbehandelingsstation 'Torreele' wordt in gebruik genomen. Hier wordt het secundair rioolwatereffluent van het RWZI Wulpen behandeld met opeenvolgend microfiltratie, omgekeerde osmose en UV-desinfectie. Zo wordt infiltratiewater geproduceerd dat in St. André wordt aangevuld en na minimaal 40 dagen wordt opgepompt. Kring-lopend water is ons ambacht.
2003 Inrichting van de duinen in onze waterwinning Westhoek in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente De Panne.
2004
 • Hervergunning grondwaterwinningen Sint-André en Westhoek. De winning in de Westhoek wordt gedeeltelijk op een geleidelijke manier afgebouwd.
 • Start besprekingen met Agentschap Natuur en Bos inzake overdracht van beheer voor de gebieden Cabour en Ter Yde.
 • Start systematische vervanging van loden aansluitingen met als einddoel verwijderen van alle lood uit het distributienet tegen 2013.
 • Vernieuwde website !
2005
 • 80 jaar IWVA - uitgifte gedenkschrift Cabour.
 • Goedkeuring beheerplannen Sint-André en Westhoek. Beheerplannen conform aan criteria voor duurzaam bosbeheer waardoor de plannen en de uitvoering in aanmerking komen voor subsidies.
 • Invoering integrale waterfactuur stap 1 : bovengemeentelijke saneringsbijdrage.
2006
 • Uitbreiding statutaire opdracht met beheer van gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Toetreding van de gemeenten Alveringem en De Panne en de stad Nieuwpoort tot de nieuwe activiteit.
 • Beslissing tot versnelde vervanging van gietijzeren leidingen.
2007
 • Vernieuwde samenstelling Raad van Bestuur. Voorstelling evaluatie voorbije legislatuur en goedkeuring ondernemingsplan 2007-2012.
 • 25 mei 06.45u : 10 miljoenste m³ geïnfiltreerd vanuit pompstation Torreele.
 • Organisatie IWA-congres te Antwerpen in samenwerking met Aquafin.
 • Overlijden Pater Oyaert, bezieler van het project voor drinkwatervoorziening in Meguet, Burkina Faso.
2008
 • Uitbouw benchmarkstudie binnen de schoot van de koepelorganisatie "Samenwerking Vlaams Water" ter meting en vergelijking van de verschillende Vlaamse drinkwatermaatschappijen.
 • Besprekingen INFRAX in het kader van de overdracht van het beheer van de gemeentelijke sanering door de stad Diksmuide aan INFRAX.
2009
 • 85 jaar IWVA en plechtige opening van het nieuwe filter- en pompstation 'Schipgat' in de waterwinning van 'St.-André' in aanwezigheid van minister Crevits en tal van prominenten. Met 4 zandfilters, een drinkwaterreservoir en nieuwe distributiepompen draagt dit station bij tot een stabielere waterproductie.
 • Inzake sanering werd de operationele betrokkenheid van de IWVA uitgebreid met de uitvoering van perceelsonderzoeken in Stavele, deelgemeente van Alveringem.
 • Implementatie nieuw Geografisch Informatienetwerk Systeem (GIS) om de planopmaak en planuitwisseling te vergemakkelijken.
 • Ingebruikname nieuwe handterminals voor meteropname.
 • Plaatsing eerste PV-panelen op pompstation Torreele.
2010
 • Plaatsing eerste Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) op 4 mei in Adinkerke - De Panne.
 • Plaatsing PV-panelen op locatie Sint-André (dak garages).
 • Ingebruikname nieuwe telefooncentrale, printerpark en plooi- en omslagvulmachine.
2011
 • Plaatsing PV-panelen op locatie Sint-André (dak magazijn).
 • Voertuigenpark IWVA wordt uitgerust met draagbare computers voor GIS; plannen voor leidingen en aansluitingen kunnen voortaan overal te velde in 'realtime' opgevraagd worden.
 • Implementatie nieuwe abonneebehandelingssoftware ontwikkeld in eigen beheer in nauwe samenwerking met GWKH en IWM. Implementatie op deze 2 locaties in de eerste maanden van 2012.
2012
 • Toetreding tot SYNDUCTIS
 • Samenwerking met De Watergroep voor de ingebruikname van zuiveringsinstallaties voor hergebruik van afvalwater bij Pepsico
2014

Behalen van het ISO9001-certificaat

2015 Toetreding van Veurne bij de saneringsopdracht van de IWVA
2021 IWVA gaat verder onder de naam Aquaduin. De juridische naam IWVA ov blijft.