Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Privacy

Privacyverklaring (art. 13-14 AVG - mei 2019)

Als waterbedrijf is Aquaduin belast met vitale taken van algemeen belang (productie van drinkwater, distributie, beheer van riolering) en functioneren wij onder strikte regelgeving (Waterwetboek, Algemeen Waterverkoopreglement, Bijzonder Waterverkoopreglement, …). Wij streven er bovendien naar om ons te differentiëren door ons Visie – Missie – Waarden traject, teneinde onder andere maximale kwaliteit en klanttevredenheid te garanderen. Via het bezoekerscentrum De Doornpanne worden heel wat educatieve activiteiten georganiseerd. Daar horen thematische natuurwandelingen bij maar ook een rondleiding met uitleg rond de duurzame waterwinning en –productie bij Aquaduin. Ook in het natuurgebied Cabour worden tal van rondleidingen georganiseerd.

Uw persoonsgegevens worden in dit kader door Aquaduin volledig conform de toepasselijke wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) verwerkt. Hiertoe worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen voor het waarborgen van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Het privacybeleid van Aquaduin is niet enkel van toepassing op de persoonsgegevens van onze klanten, maar ook op de persoonsgegevens van onze werknemers, vrijwilligers, partners, derden, …

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Aquaduin?

Wij maken gebruik van alle gegevens die u ons meedeelt op basis van onze relatie openbare dienstverlener-klant.

Dit gaat onder andere om uw persoonlijke identificatiegegevens, uw contactgegevens en uw verbruiksgegevens zoals meterstanden en gemiddeld verbruik per dag.

In het kader van de educatieve activiteiten van het bezoekerscentrum (zoals geleide wandelingen) wordt steeds gereserveerd op naam van een groep, met vermelding van de contactgegevens van een meerderjarige contactpersoon.

In voorkomend geval ontvangen wij onrechtstreeks gegevens. Zo kunnen wij persoonsgegevens ontvangen vanwege uw gemeente, het OCMW, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Rijksregister, de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, het Kadaster, immokantoren, vakantiecentra en bepaalde verwerkers (die allen een verwerkersovereenkomst met de IWVA hebben moeten afsluiten zodat de bescherming van uw gegevens maximaal gewaarborgd wordt).

Meer bepaald gaat dit om:

 • Wie op uw verbruiksadres gedomicilieerd is
 • Gegevens voor het berekenen van bijzondere tarieven of het toekennen van de sociale kortingen of vrijstellingen
 • Gegevens omtrent de eigendom van een bepaald verbruiksadres
 • Gegevens in het kader van de Lokale Adviescommissie
 • In het geval u reeds een digitale meter heeft: de dagelijkse meterstanden

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens in het algemeen voor de uitvoering van de overeenkomst (die voortvloeit uit onze taken van algemeen belang) tussen Aquaduin als waterbedrijf en u als klant. Zonder deze gegevens is de uitvoering van deze overeenkomst onmogelijk en kunnen wij geen optimale dienstverlening garanderen.

Aquaduin is trots om als voorloper in Vlaanderen, op zowel technisch vlak als dienstverlening naar de klant toe, al haar klanten in de nabije toekomst van een digitale watermeter te voorzien. Wanneer u over dergelijke meter beschikt, zult u via ons e-loket uw verbruik zelf kunnen opvolgen op dagelijkse basis en zelfs op de hoogte worden gebracht van abnormaal of continu verbruik (bv bij een lek).

Verder worden bovenstaande gegevens gebruikt voor:

 • Facturatie en debiteurenopvolging, behandeling van klachten en andere aanvragen)
 • Technische aspecten van onze dienstverlening (meteropnames, aansluitingen, interventies, het uitzenden van informatie bij het afsluiten van de watertoevoer wegens werken of onvoorziene breuken in de leiding, …)
 • Het aanbieden van een nieuwsbrief (deze is puur educatief en informatief en wordt nooit gebruikt voor reclamedoeleinden. Ook heeft u steeds de optie om u uit te schrijven)
 • Het organiseren en boeken van de begeleide natuurwandelingen of bedrijfsbezoeken via ons bezoekerscentrum

Uw gegevens kunnen ten slotte gebruikt worden in het kader van de archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, en in het kader van onze strikte rapporteringsverplichtingen naar de Toezichthoudende Overheden toe.

In elk geval respecteert de IWVA het beginsel van de minimale gegevensverwerking, wat inhoudt dat wij enkel gegevens verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden van Aquaduin.

Mochten uw gegevens voor enig ander doel worden gebruikt, zal u hier steeds voorafgaandelijk over worden geïnformeerd.

Op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?

Aquaduin verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang zoals opgenomen in artikel 6, lid 1, e van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking gebeurt tevens conform de geldende reglementering (Waterwetboek, Algemeen Waterverkoopreglement, Bijzonder Waterverkoopreglement IWVA,...).

In een beperkt aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld in het kader van de activiteiten georganiseerd door ons bezoekerscentrum De Doornpanne, verwerken wij persoonsgegevens ter uitvoering van onze overeenkomst met de klant.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan volgende ontvangers:

 • Andere overheidsdiensten (oa. VMM, KSZ)
 • Verwerkers, die allen gebonden zijn aan de verwerkersovereenkomst, opgelegd door Aquaduin
 • Dienstverleners in het kader van klantenbeheer (OCMW, CEVI, Doccle,…) of juridische en technische dienstverleners

De privacywetgeving voorziet tevens dat wij zonder toestemming of kennisgeving gegevens dienen over te maken indien in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek inlichtingen aan ons worden gevraagd door de bevoegde diensten.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Aquaduin zal uw gegevens nooit langer dan absoluut noodzakelijk voor gebruik zoals uiteengezet in deze verklaring bewaren. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke minimale bewaartermijnen (bv. 7 jaar voor facturen).

De vuistregel die wij hanteren is dat alle gegevens, inclusief facturen, vernietigd worden in ons systeem na 10 jaar, te rekenen vanaf het eind van de klantenrelatie.

Uw rechten

U beschikt over een wettelijk recht op inzage: verwerken wij al dan niet uw persoonsgegevens en zo ja, welke gegevens worden verwerkt voor welk doel? Mits bewijs van identiteit, kunnen we uw persoonsgegevens aan u doorsturen.

Wanneer u opmerkt dat bepaalde gegevens niet (meer) correct zijn, heeft u het recht om rectificatie te vragen van uw gegevens. Tevens kan u gemotiveerd bezwaar maken tegen de verwerking vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Zolang uw vraag of opmerking in behandeling is (doorgaans krijgt u antwoord binnen de maand), wordt de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt.

Als u meent dat Aquaduin op enig vlak niet heeft voldaan aan de verplichtingen die haar worden opgelegd door de privacy-wetgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure). Wij vragen u uiteraard steeds om eerst Aquaduin te contacteren. Aquaduin doet er alles aan om de manier waarop u uw rechten kan uitoefenen te maximaliseren en te faciliteren.

Contactgegevens

U kan onze functionaris voor gegevensbescherming steeds bereiken voor verdere vragen of opmerkingen:

• per e-mail: privacy@aquaduin.be
• per telefoon: +32 (0)58 53 38 33
• per brief: Doornpannestraat 1, 8670 Koksijde - België