Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Waterwinning > Hergebruik

Hergebruik - een duurzame oplossing voor mens en natuur

Hergebruik van effluent voor de productie van infiltratiewater in het pompstation Torreele. schema hergebruik afvalwater
  1. We nemen een deel van het effluent, afkomstig van het RWZI Wulpen, over. De rest van het effluent komt terecht in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort gelegen vlak naast het RWZI en het pompstation Torreele. De eerste behandeling bestaat uit een filter met spleten van 1 mm. Zo wordt groter en lichter materiaal, dat de zuivering is gepasseerd, uit het water verwijderd. Na dosering van chloor wordt dit water gebufferd.
  2. Vanuit de effluent-bufferkelders vloeit het voorbehandeld effluent naar 5 parallelle straten waar het wordt behandeld met ultrafiltratie (UF). UF is een membraantechniek. De UF-membranen bestaan uit asymmetrische holle vezels (rietjes) met poriënopeningen van maximaal 0,1 µm. Met behulp van vacuüm wordt water van buiten naar binnen (outside-in) gefilterd en zo worden alle deeltjes groter dan 0,1 µm, dit zijn ook bacteriën, uit het water verwijderd. Er wordt periodiek teruggespoeld en er wordt ook lucht langs de vezels gestuurd waardoor een schurend effect optreedt, wat voorkomt dat deeltjes in de poriën worden geduwd. Via ultrafiltratie wordt bijna 90% van het effluent nuttig water, ook filtraat of permeaat genoemd; de overige 10% is spoelwater.
  3. Eer het UF-filtraat in een tussenreservoir terechtkomt, wordt ammoniumchloride en natriumhypochloriet gedoseerd. Die reageren tot monochloramine (NH2Cl). Dit is noodzakelijk voor de volgende productiestap.
  4. Vanuit het UF-filtraatreservoir wordt het water aan het omgekeerde osmosesysteem gevoed. Vooraf wordt een stof gedoseerd, anti-scalant genoemd, die voorkomt dat calciumcarbonaat op de membranen afzet. Na deze dosering wordt het UF-filtraat met lagedrukpompen door kaarsenfilters gepompt. Dit is een extra bescherming voor de omgekeerde osmosemembranen (RO) die met behulp van hogedrukpompen worden gevoed.
  5. De laatste en ook belangrijkste behandeling in Torreele bestaat uit omgekeerde osmose. Ook dit is een membraanproces maar hier spreken we niet meer over µm. Hier worden de ionen en moleculen tegengehouden waardoor heel zuiver water wordt bekomen. In Torreele staan 2 skids waarvan ieder 7.626 m2 membraanoppervlakte heeft waarmee maximaal 200 m3/h UF-filtraat kan worden behandeld. De opbrengst van het RO-systeem wijzigt in functie van het zoutgehalte van het water en bedraagt gemiddeld bijna 77%.
  6. RO-membranen zijn heel gevoelig aan bio-fouling, dit is biologische groei, en door het steeds opconcentreren van ionen kan ook afzetting optreden. Om beide te voorkomen worden respectievelijk monochloramine en anti-scalant gedoseerd aan het voedingswater van de RO.
  7. Het RO-filtraat komt in een reservoir terecht van waaruit het naar de duinen van Sint-André wordt gepompt. Er is altijd nog de mogelijkheid om door middel van ultraviolet licht (UV) het infiltratiewater extra te ontsmetten.

Download hier de folder in verschilllende talen: nl - fr - de - en

Infiltratie in de duinen

Het water wordt vanuit Torreele in de waterwinning Sint-André geïnfiltreerd.

  1. Het water uit Torreele stroomt uit in openlucht en vult  2 infiltratiebekkens aan met een totale lengte en oppervlakte van resp. 500 m en 18.200 m².
  2. Het water infiltreert in de duinzanden en stroomt dan geleidelijk af richting 137 productieputten. Deze zijn gelegen ten noorden en  zuiden van de bekkens, op wisselende afstanden, en hebben allen filteropeningen op een diepte tussen 8 en 12 m. Zo wordt het infiltratiewater, samen met een deel ‘natuurlijk’ grondwater, teruggewonnen. Tijdens de bodempassage neemt het infiltrerende water terug een deel mineralen, voornamelijk calcium en ijzer, op en wordt eventuele bacteriologische verontreiniging, bijvoorbeeld door de vogels die er komen, verwijderd.
  3. Eind 2014 werd de infiltratie via bekkens uitgebreid met ondergrondse infiltratie. Daarbij wordt het water uit Torreele ondergronds aangevuld in een reservoir dat bestaat uit infiltratiekratten. Het principe is analoog als bij de open bekkens maar er zijn enkele voordelen : er is geen contaminatie, bijvoorbeeld via vogels of bladval van buitenaf en de temperatuur blijft stabieler. Er is geen afkoeling in de winter en geen opwarming in de zomer.