Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Kwaliteit > Definitie drinkwater

Wat is drinkwater ?

Water bestemd voor menselijke consumptie of kortweg drinkwater is al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding, vaat of persoonlijke hygiëne, ongeacht de herkomst en ongeacht of het water wordt geleverd via een waterdistributienetwerk of via een private waterwinning, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen, met uitzondering van:

  • natuurlijk mineraalwater dat als zodanig erkend is krachtens het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater;
  • water dat een geneesmiddel is.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 vormt het algemeen wettelijk kader voor de kwaliteitsgarantie van het drinkwater. Dit besluit legt de minimale kwaliteitseisen voor drinkwater vast en regelt de organisatie van een minimumcontrole op de productie en distributie van het drinkwater. Het drinkwater dient minstens te voldoen aan de microbiologische parameters uit tabel 1A en de chemische parameters uit tabel 1B. Hoewel volgens de letter van de wet er niet aan moet worden voldaan, werden eveneens een aantal indicatorparameters (tabel 1C) en aanvullende parameters (tabel 1D) vastgesteld die meegenomen worden bij de evaluatie van de drinkwaterkwaliteit.

De in tabel 1 vermelde drinkwaternormen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze normen worden afgeleid van richtwaarden en deze komen overeen met de concentratie waarbij er geen gezondheidsrisico optreedt bij een levenslange blootstelling.

Een overschrijding van de norm impliceert niet automatisch dat hieraan gezondheidsrisico’s verbonden zijn. Alles is afhankelijk van de mate waarin de norm wordt overschreden en de duur van de blootstelling. Met betrekking tot de interpretatie van de resultaten van de uitgevoerde controleprogramma’s is het dus van groot belang te benadrukken dat bij een overschrijding van de norm voor een bepaalde parameter het betreffende drinkwater daarom niet steeds als ondrinkbaar dient te worden beschouwd.

Tabel 1 - Overzicht van de kwaliteitseisen voor drinkwater uitgedrukt in normwaarde volgens het drinkwaterbesluit

A: Microbiologische parameters

Parameter 

Parameterwaarde

Eenheid

Escherichia coli (E. coli)

0

aantal/100 ml

Enterokokken

0

aantal/100 ml

B: Chemische parameters

Parameter 

Parameterwaarde

Eenheid

Acrylamide

0,10

µg/l

Antimoon

5,0

µg/l

Arseen

10

µg/l

Benzeen

1,0

µg/l

Benzo(a)pyreen

0,01

µg/l

Boor

1,0

mg/l

Bromaat

25

µg/l

Cadmium

5

µg/l

Chroom

50

µg/l

Koper

2,0

mg/l

Cyanide

50

µg/l

1,2-dichloorethaan

3,0

µg/l

Epichloorhydrine

0,10

µg/l

Fluoride

1,5

mg/l

Lood

25

µg/l

Kwik

1,0

µg/l

Nikkel

20

µg/l

Nitraat

50

mg/l

Nitriet

0,10

mg/l

Pesticiden

0,10

µg/l

Totaal pesticiden

0,50

µg/l

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

0,10

µg/l

Seleen

10

µg/l

Tetrachlooretheen en trichlooretheen

10

µg/l

Totaal trihalomethanen

100

µg/l

Broomdichloormethaan

60

µg/l

Styreen

20

µg/l

Xyleen

500

µg/l

Totaal trichlorobenzenen

20

µg/l

Vinylchloride

0,50

µg/l

C: Indicatorparameters

Parameter 

Parameterwaarde

Eenheid

Aluminium

200

µg/l

Ammonium

0,50

mg/l

Chloride

250

mg/l

Clostridium perfringens (met inbegrip van sporen)

0

Aantal/100 ml

Kleur

Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering

 

Geleidingsvermogen voor elektriciteit

2100 en geen abnormale verandering

µS/cm bij 20 °C

Waterstofionenconcentratie

> 6,5 en < 9,2

pH-eenheden

IJzer

200

µg/l

Mangaan

50

µg/l

Geur

Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering

 

Oxideerbaarheid

5,0

mg/l O2

Sulfaat

250

mg/l

Natrium

200

mg/l

Smaak

Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering

 

Telling kolonies bij 22 °C

Geen abnormale verandering

 

Colibacteriën

0

Aantal/100 ml

Organische koolstof totaal (TOC)

Geen abnormale verandering

 

Troebelingsgraad

Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering

 

Vrije chloorresten

250

µg/l

Temperatuur

25

°C

D: Aanvullende parameters

Parameter 

Parameterwaarde

Eenheid

Calcium

270

mg/l

Magnesium

50

mg/l

Fosfor

 

µg/l

Kalium

 

mg/l

Totale hardheid

67,5

Franse graden

Zink

5000

µg/l