Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Rapport: Flora en vegetatie van de Doornpanne

In het kader van de omgevingsvergunning voor de waterwinning in Sint-André dient Aquaduin om de tien jaar een kartering op te maken van de belangrijkste plantensoorten in het gebied. Deze zogenaamde aandachtssoorten zijn een goede indicator van de kwaliteit van de verschillende habitats. De opdracht werd uitgevoerd door het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek samen met de West-Vlaamse Intercommunale.

Uit de kartering blijkt dat open, stuivende duinen in oppervlakte afnamen. Zo’n 65 procent van de Doornpanne (deel Aquaduin) wordt ingenomen door struikgewas en bos. Duindoorn is de belangrijkste struiksoort, gevolgd door eenstijlige meidoorn. In de bossen zien we vooral canadapopulier en zwarte den. Ondanks het kappen van populieren en abelen en het spontaan afsterven van berken nam de totale oppervlakte loofbos toe met zo’n 2,8 hectare of 20 procent tijdens de voorbije 30 jaar.

Het aantal aandachtssoorten neemt gestaag toe van 25 soorten in de periode vóór 2003 naar 48 soorten tussen 2004 en 2014 naar uiteindelijk 64 in de periode na 2014. Deze toename is vooral te danken aan het opduiken van soorten die kenmerkend zijn voor vochtige duinvalleien. Door het infiltreren van gezuiverd afvalwater in de infiltratiepanden werden immers vochtige depressies gecreëerd waar nu orchideeën en andere zeldzame planten groeien.

Verder blijkt uit het onderzoek dat uitheemse woekerplanten nog steeds een uitdaging vormen. Volgehouden bestrijding van deze soorten wordt aanbevolen. De meest algemene houtachtige vertegenwoordigers zijn de Amerikaanse vogelkers en mahonie, een populaire tuinplant.

Tot slot blijkt dat begrazing een belangrijk instrument is voor het beheer van duingrasland. Uit de analyse van de proefvlakken blijkt dat begrazing niet leidt tot een toename van het aantal graslandsoorten, maar dat het ontbreken van begrazing in ieder geval leidt tot een afname van de graslandflora. Naast de wellicht iets te hoge graasdruk spelen de recente droge zomers mogelijk ook een rol. Onder maaibeheer ontwikkelt zich duidelijk een soortenrijke vegetatie.


Vegetatiekaart de Doornpanne (Provoost et al. 2023)

Het volledige rapport kan geraadpleegd worden via deze link:

https://www.vlaanderen.be/inbo/publicaties/flora-en-vegetatie-van-de-doornpanne-studieopdracht-in-het-kader-van-de-raamovereenkomst-beheerevaluatie-kust

20.03.2023
Terug naar het nieuwsoverzicht