Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > De drinkwaterfactuur uitgelegd > Verbruik vanaf 2016 > Verbruik vanaf 2016

De nieuwe tariefstructuur voor water

Vanaf 1 januari 2016 ziet uw waterfactuur er anders uit. De Vlaamse regering voerde een uniforme tariefstructuur in voor alle Vlaamse drinkwaterbedrijven, om de waterfactuur transparant en uniform te maken voor gans Vlaanderen.

 

Huishoudelijke klanten

Vastrecht [1]

 • U krijgt niet langer 15 m³ gratis drinkwater. In de plaats daarvan komt een korting op het vastrecht.
 • Het vastrecht voor drinkwater bedraagt 50 euro per wooneenheid per jaar. U krijgt een korting van 10 euro per gedomicilieerde.
 • Voor de afvoer van afvalwater betaalt u een vastrecht van 30 euro per wooneenheid per jaar, met een korting van 6 euro per gedomicilieerde.
 • Voor de zuivering van afvalwater betaalt u een vastrecht van 20 euro per wooneenheid per jaar. De korting bedraagt 4 euro per gedomicilieerde.
 • De korting geldt steeds voor maximum 5 gedomicilieerden per wooneenheid. De totale korting kan dus maximum even hoog zijn als het aangerekende vastrecht. Hiervoor wordt gekeken naar de toestand in het Rijksregister op 1 januari van het betreffende jaar. Het aantal gedomicilieerden op die datum geldt om de korting te bepalen voor het vastrecht.

Basistarief en comforttarief

De nieuwe tariefstructuur werkt met een basistarief en een comforttarief. Wie zuinig omspringt met water, wordt beloond. Deze opsplitsing in 2 tarieven geldt voor de drie onderdelen van de waterfactuur: drinkwater, afvoer van afvalwater en zuivering van afvalwater.

 • Het basistarief geldt voor een verbruik van 30 m³ per wooneenheid en 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.
 • Het comforttarief geldt voor alle verbruik daarboven.  Decretaal is vastgelegd dat de prijs voor het comforttarief het dubbele bedraagt van het basistarief.

Enkele voorbeelden

 • Een gezin met twee volwassenen en twee kinderen
  U betaalt tot 150 m³ aan het basistarief: 30 m³ voor uw wooneenheid en 4 x 30 m³ per gedomicilieerde.
  Het eventuele verbruik boven 150 m³ per jaar betaalt u aan het comforttarief.
 • Een alleenstaande
  U betaalt tot 60 m³ aan het basistarief: 30 m³ voor uw wooneenheid en 1 x 30 m³ per gedomicilieerde.
  Het eventuele verbruik boven 60 m³ per jaar betaalt u aan het comforttarief.
 • Appartementsgebouw met een collectieve meter voor 4 wooneenheden en 12 gedomicilieerden
  U betaalt tot 480 m³ aan het basistarief: 4 x 30 m³ per wooneenheid en 12 x 30 m³ per gedomicilieerde.
  Het eventuele verbruik boven 480 m³ per jaar betaalt u aan het comforttarief.
 • Een tweede verblijf
  U betaalt tot 30 m³ aan het basistarief: 30 m³ voor uw wooneenheid, er zijn geen gedomicilieerden.
  Het eventuele verbruik boven 30 m³ betaalt u aan het comforttarief.

Sociale korting
Er wijzigt niets aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor sociaal tarief, maar de berekening is wel anders. 
Sociale klanten betaalden vroeger geen abonnementsvergoeding, gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Nu gebeurt de berekening van het sociaal tarief in twee stappen: eerst worden het vastrecht en het waterverbruik berekend. Nadien wordt 80 % korting gegeven op deze twee items.

 

Niet-huishoudelijke klanten

Vastrecht drinkwater [1]

 • Niet-huishoudelijke klanten betalen 50 euro per wooneenheid of watermeter, met een korting van 10 euro per gedomicilieerde.

Vastrecht sanering niet-heffingsplichtigen

 • Gemeentelijke sanering: per wooneenheid of watermeter wordt 30 euro aangerekend, met een korting van 6 euro per gedomicilieerde
 • Bovengemeentelijke sanering: per wooneenheid of watermeter wordt 20 euro aangerekend, met een korting van 4 euro per gedomicilieerde.

Vastrecht sanering heffingsplichtigen [2]:

 • Het vastrecht zit reeds vervat in de heffing op waterverontreiniging.

Waterverbruik

Niet-huishoudelijke klanten volgen een degressief tarief met korting vanaf 500 en 60.000m³.

Heffingsplichtigen kunnen een afwijkend individueel tarief hebben voor het afvoeren en zuiveren van hun afvalwater.


[1] Abonnementsvergoeding : tot 31 december 2015 aangerekend voorafgaand aan de facturatieperiode; vanaf 1 januari 2016 aangerekend nà de facturatieperiode.

[2] Heffingsplichtigen of grootverbruikers zijn vooral bedrijven, verenigingen, instellingen en landbouwers. Ze hebben per jaar:

 • een gefactureerd leidingwaterverbruik van minstens 500 m³ en/of
 • een eigen waterwinning met een totale nominale pompcapaciteit van minstens 5 m³/u.

Grootverbruikers hebben een individueel tarief voor het afvoeren en zuiveren van hun afvalwater.

 

Alles wat u wilde weten over uw de nieuwe tariefstructuur

 • 1. Huishoudelijke klanten

  ​​​In de prijs van uw water zijn volgende elementen vervat:

  1. De productie en levering van drinkwater:
   Dit gaat over het vastrecht en het variabel tarief.
  2. Het transport van het afvalwater:
   Deze bijdrage is bestemd voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen en de aansluitingen erop, het grachtenstelsel en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.
   Voor gezinnen gebeurt de aanrekening volgens het door de gemeente bepaald tarief. De regeling voor professionele verbruikers die aangifteplichtig zijn bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)  is opgenomen in punt 6.
  3. De zuivering van het afvalwater:
   De bijdrage voor de zuivering van afvalwater is in de plaats gekomen van de milieuheffing die u vroeger betaalde aan de Vlaamse Milieumaatschappij.  Ze is bestemd voor de grote zuiveringsinstallaties en de collectoren die het afvalwater ernaartoe brengen.
  Terug naar boven
 • 2. Moet iedereen de saneringsbijdrage betalen?

  Neen, in sommige gevallen krijgt u een korting. Er zijn twee mogelijkheden:

   

  Korting om sociale reden. 

  U geniet van een korting om sociale reden indien u, als abonnee, of een gezinslid waarmee u op hetzelfde adres gedomicilieerd bent, op 1 januari aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • het leefloon of levensminimum van het OCMW ontvangen
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap ontvangen, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid  (telefoonnummer 02/507.87.99, faxnummer 02/509.81.85, e-mail alghandi@minsoc.fed.be) of  een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Zorgkas krijgen.

  De korting kan enkel bekomen worden voor het adres van het waterverbruik dat tevens uw domicilieadres is.

  De korting om sociale redenen wordt zoveel als mogelijk automatisch toegekend. Aquaduin heeft hiertoe een geïnformatiseerde gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

  Indien u niet automatisch korting krijgt, dient u een schriftelijke aanvraag in bij Aquaduin uiterlijk op 31 december van hetzelfde jaar.

  De aanvraag tot korting moet een attest bevatten dat het recht op korting bewijst:

  • ofwel een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon op 1 januari van het facturatiejaar of op datum van overlijden genoot van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of van de inkomensgarantie voor ouderen;
  • ofwel een attest afgeleverd door het OCMW waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon op 1 januari van het facturatiejaar of op datum van overlijden genoot van een door het OCMW toegekend leefloon of levensminimum;
  • ofwel een attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon op 1 januari van het facturatiejaar of op datum van overlijden genoot van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden;
   ofwel een attest afgeleverd door de Zorgkas waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon op 1 januari van het facturatiejaar of op datum van overlijden een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kreeg.


  Het attest dient op uw naam of op naam van een gezinslid te staan, dat op hetzelfde adres is gedomicilieerd.

  Indien u een professionele verbruiker bent, en u bent verplicht een aangifte in te dienen bij de VMM (zie ook punt 6), dan geniet u van een compensatie indien u, als abonnee, of een gezinslid, waarmee u op hetzelfde adres gedomicilieerd bent, op 1 januari aan één van de voorwaarden voldoet, vermeld zoals hierboven.

   

  Vrijstelling om reden van private zuiveringsinstallatie

  Abonnees die hun huishoudelijk afvalwater zelf zuiveren in een private installatie die aan de normen voldoet, kunnen een vrijstelling krijgen. Dit op voorwaarde dat:

  • de zuiveringsinstallatie werd gebouwd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De vrijstelling geldt maximaal 5 jaar nadat de woning aansluitbaar is op de riolering.
  • in zoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting, de exploitatie gemeld en/of vergund werd overeenkomstig de voorschriften van titel I van het Vlarem.
  • de zuiveringsinstallatie gebouwd en geëxploiteerd wordt volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.
    

  De vrijstelling om reden van private zuiveringsinstallatie wordt zoveel als mogelijk automatisch toegekend. Waneer de vrijstelling van de bijdrage niet automatisch is verleend, moet de aanvraag tot vrijstelling ingediend worden bij Aquaduin uiterlijk binnen de twaalf maanden na de verzending van de eindfactuur.

   

  Om vrijstelling te kunnen verlenen, moet Aquaduin beschikken over:

  • in zoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting, een afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie;
  • een attest afgeleverd door de burgemeester, waaruit blijkt dat de zuiveringsinstallatie is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlarem. Het toezicht op de naleving van de voorwaarden waaraan de zuiveringsinstallatie dient te voldoen, is de verantwoordelijkheid van de burgemeester die het attest terzake aflevert.


  Het bedoelde attest van de burgemeester heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de burgemeester het attest afleverde, tenzij Aquaduin beschikt over gegevens waaruit blijkt dat de zuiveringsinfrastructuur tijdens deze periode niet wordt uitgebaat volgens de code van goede praktijk of gewijzigd werd.


  Indien Aquaduin beschikt over een geldig attest van de burgemeester zal Aquaduin u voor de looptijd van het attest (dus maximaal de volgende 4 jaar) automatisch vrijstellen van bijdrage zonder dat u hiertoe een schriftelijke aanvraag moet indienen.

  Indien u een professionele verbruiker bent, en u bent verplicht een aangifte in te dienen bij de VMM (zie ook punt 6), dan geniet u van een compensatie voor de zuivering van uw huishoudelijk verbruik.

  Terug naar boven
 • 3. Ik heb recht op sociale korting maar ik woon in een appartementsgebouw en krijg mijn drinkwaterfactuur niet rechtstreeks van de drinkwatermaatschappij.

  Als huurder of bewoner van een woning met een gezamenlijke watermeter ontvangt u zelf geen waterfactuur, maar moet u een deel van de bijdrage betalen aan de eigenaar of syndicus van het gebouw. U ontvangt hiervoor een compensatie.

   

  De compensatie wordt zoveel als mogelijk automatisch toegekend. Aquaduin heeft hiertoe een geïnformatiseerde gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

   

  Indien u uw compensatie niet automatisch ontvangt, dient u een schriftelijke aanvraag in bij Aquaduin uiterlijk op 31 december van hetzelfde jaar.

   

  De aanvraag tot korting moet een attest bevatten dat het recht op korting bewijst:

  • ofwel, een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon op 1 januari van het facturatiejaar of op datum van overlijden genoot van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of van de inkomensgarantie voor ouderen;
  • ofwel, een attest afgeleverd door het OCMW waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon op 1 januari van het facturatiejaar of op datum van overlijden genoot van een door het OCMW toegekend leefloon of levensminimum;
  • ofwel, een attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon op 1 januari van het facturatiejaar of op datum van overlijden genoot van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden;
   ofwel, een attest afgeleverd door de Zorgkas waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon op 1 januari van het facturatiejaar of op datum van overlijden een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kreeg.

  Het bedrag van de compensatie wordt uitgekeerd aan het gezinshoofd.

  Terug naar boven
 • 4. Niet aangesloten op de riolering?

  Ook als u niet aangesloten bent op de riolering, betaalt u dezelfde bijdrage. De bijdrage is immers ook bedoeld om de schade aan het milieu te dekken en de kosten die moeten gemaakt worden om de hulpbron water op peil te houden.

  Terug naar boven
 • 5. Ik ben aangesloten op het drinkwaternet, maar ik heb bovendien een eigen waterwinning, of, ik heb alleen een eigen waterwinning.

  Het drinkwaterverbruik gefactureerd door de drinkwatermaatschappij, zal aangerekend worden zoals is toegelicht.

  Voor het waterverbruik uit uw eigen waterwinning kunt u terecht op de pagina voor de eigen waterwinning.

  Als u een eigen waterwinning in gebruik hebt, neemt of stopzet, bent u verplicht dit te melden aan de VMM via een afmeldingsformulier.

  Terug naar boven
 • 6. Ik ben een professionele verbruiker en ben verplicht een aangifte in te dienen bij de VMM.

  Ook voor bedrijven wordt de bovengemeentelijke saneringsbijdrage aangerekend op de waterfactuur. Per bedrijf wordt een individueel tarief berekend. Alle bedrijven blijven heffingsplichtig en de saneringsbijdrage zal in mindering gebracht worden op het heffingsbedrag. Bedrijven die verplicht zijn hun afvalwater zelf te zuiveren en in oppervlaktewater lozen, betalen geen bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

   

  Wat betreft de gemeentelijke saneringsbijdrage geldt voor bedrijven het algemeen tarief, behalve voor :

  • landbouwbedrijven die bij de VMM bekend staan als grootverbruikers : voor hen is het individueel tarief analoog aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage van toepassing.
   In Diksmuide geldt deze regel met ingang van het verbruiksjaar 2009 voor alle grootverbruikers.
  • bedrijven die op basis van een door de VMM goedgekeurde waterbalans kunnen aantonen dat er een redelijkerwijze groot verschil bestaat tussen het door Aquaduin geleverde water en het geloosde water : de berekening kan dan op basis van het geloosde water gebeuren; hiertoe kan ten allen tijde een gemotiveerde aanvraag ingediend worden.

   

  Bedrijven blijven verplicht een aangifte in te dienen bij de VMM.

   

  Indien u aan de voorwaarden voor sociale korting of vrijstelling vermeld onder punt 2. voldoet, krijgt u voor uw huishoudelijk verbruik vanaf 2008 een compensatie.

  Terug naar boven
 • 7. Moet ik nog een heffing betalen aan de VMM?

  • Op het drinkwaterverbruik vanaf 1 januari 2005, wordt door de drinkwatermaatschappijen een bovengemeentelijke saneringsbijdrage aangerekend. Op dit verbruik is dan uiteraard geen heffing aan de VMM meer verschuldigd.
  • Professionele verbruikers waarvan de saneringsbijdrage lager blijkt dan de heffing door VMM (berekening op basis van de vuilvrachteenheden), zullen nog een heffing aan de VMM moeten betalen.
  • Wie een eigen waterwinning heeft, zal ook nog een heffing aan de VMM moeten betalen.
  Terug naar boven