Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > De drinkwaterfactuur uitgelegd > Verbruik vanaf 2016 > Verbruik vanaf 2016

Eigen waterwinning : Saneringsvergoeding voor afvoer en zuivering afvalwater.

Sinds begin 2005 zijn de Vlaamse waterbedrijven verantwoordelijk voor de ganse waterketen. De drinkwaterprijs werd een integrale prijs waarin de kosten voor het afvoeren en zuiveren van drinkwater, respectievelijk de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage, in de kubieke-meterprijs van het geleverde drinkwater zijn verrekend.
Personen en/of bedrijven die water opnemen uit een eigen winning, betalen voor de afvoer van het afvalwater uit die eigen winning een gemeentelijke saneringsvergoeding.
Vanaf 2014 rekent de IWVA (nu Aquaduin) voor heffingsplichtige bedrijven ook een bovengemeentelijke saneringsvergoeding aan voor de zuivering van het afvalwater uit een eigen winning. Net zoals de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater uit opgenomen drinkwater, wordt deze ook in mindering gebracht van de uiteindelijke heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

 

Wat houdt de saneringsvergoeding voor afvoer afvalwater in?

 • Aquaduin heeft van uw gemeente de opdracht gekregen om een gemeentelijke saneringsvergoeding aan te rekenen aan eigen waterwinners. Dit is de vergoeding voor het afvoeren van afvalwater van de eigen waterwinning.
  In het kader van het door Europa gestelde ‘de vervuiler betaalt’-principe is het logisch dat de eigen waterwinner een stukje van de kosten helpt dragen. Uiteindelijk wordt dit water immers ook geloosd via het stelsel gebruikt voor de sanering van het afvalwater. Deze vergoeding is billijk, daar de gemeenten, steden en het Vlaams Gewest instaan voor de noodzakelijke financiële middelen voor het saneringsproces.

Wat houdt de saneringsvergoeding voor zuivering afvalwater in?

 • De saneringsvergoeding voor de zuivering van afvalwater van de eigen waterwinning is bestemd voor de grote zuiveringsinstallaties en de collectoren die het afvalwater er naartoe brengen.
  Deze materie behoort tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.

Neemt u als eigen waterwinner daarnaast ook nog drinkwater af bij Aquaduin, dan betaalt u op dat gedeelte natuurlijk een gemeentelijke saneringsbijdrage, net als alle andere drinkwaterafnemers bij Aquaduin. De bijdrage is een integraal deel van de waterprijs en wordt verrekend via de waterfactuur. Hierop is 6 % btw verschuldigd.
De saneringsvergoeding daarentegen wordt u aangerekend via een aparte factuur waarop 21 % btw van toepassing is. Zowel de saneringsbijdrage als de -vergoeding hebben hetzelfde tarief.

Hoe wordt de saneringsvergoeding bepaald?

Deze vaststelling is afhankelijk van het feit of u voor uw eigen waterwinning aangifteplichtig bent bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of niet.

 1. U bent voor uw eigen waterwinning aangifteplichtig.

U ontvangt 2 facturen, nl. de afrekeningsfactuur voor de winning van 2 jaar terug en de voorschotfactuur voor de winning van het huidige jaar.

De afrekeningsfactuur wordt opgemaakt op basis van de verbruiks- en vervuilingsgegevens die de VMM ons overgemaakt heeft na de door u gedane aangifte. Mochten deze gegevens niet kloppen, dan kan u best contact opnemen met de VMM. De voorschotaanrekening die 2 jaar terug werd gefactureerd wordt hiervan in mindering gebracht.

De voorschotfactuur is gebaseerd op dezelfde verbruiks- en vervuilingsgegevens met toepassing van de tarieven voor het huidige jaar. 

Bij deze gegevens gaat de VMM uit van de veronderstelling dat het grootste deel van het water dat u opneemt uit de winning, ook nadien afgevoerd wordt. De gemeentelijke vergoeding wordt dan ook berekend op de volledige hoeveelheid uit de eigen winning opgenomen water.

Er zijn echter individuele tarieven mogelijk.

 • Voor de landbouwers wordt vastgesteld dat het grootste deel van het geleverde en/of gecapteerde water niet geloosd wordt in de gemeentelijke saneringsinfrastructuur (riolen, grachten, …) Zij kunnen dus een individueel tarief bekomen voor hun saneringsvergoeding. Dit individueel tarief wordt automatisch verwerkt in de factuur en steunt op cijfermateriaal afkomstig van de VMM.
 • Bedrijven die verplicht hun afvalwater geheel of gedeeltelijk dienen te zuiveren, en lozen in oppervlaktewater, zijn voor deze hoeveelheid geen gemeentelijke saneringsvergoeding verschuldigd. Deze gegevens worden normaal gezien automatisch verwerkt in de factuur.
 • Klanten die onder de omzendbrief LNE/2010 van 26 maart 2010 vallen en die via de verklaring op erewoord verklaard hebben dat er geen bedrijfsafvalwater, afkomstig van het gebruiken van water uit de eigen waterwinning, opgevangen en getransporteerd wordt in de gemeentelijke saneringsinfrastructuur zullen enkel het pro rata gedeelte gezinsverbruik betalen als gemeentelijke vergoeding.

Voor de andere verbruikers geldt het volgende: loost de klant gevoelig minder water dan hij verbruikt, dan wordt de gemeentelijke saneringsvergoeding enkel aangerekend op basis van de hoeveelheid geloosde m³ water. De klant kan hiertoe ten allen tijde bij Aquaduin een aanvraag indienen, op voorwaarde dat hij beschikt over een milieuvergunning zoals bedoeld in het decreet van 28 juni 1985 én dat hij aantoont dat het minimale verschil tussen het reëel geloosd volume water en het volume opgenomen water (zowel drinkwater als eigen waterwinning) meer dan 20% of 500 m³ op jaarbasis is. Deze regeling wordt toegepast na akkoord van de betrokken gemeente.

 1. U bent niet aangifteplichtig.

Bent u als kleinverbruiker niet verplicht een aangifte in te dienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en beschikt u dan ook over een onbemeterde winning, hetzij over een winning met een getotaliseerd nominaal pompvermogen tot 5m³ per uur, dan bestaat de bijdrage in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting op gemeentelijk vlak uit een vastrecht en een variabele prijs. 
De bovengemeentelijke vergoeding wordt op heden niet aangerekend door de drinkwatermaatschappijen omdat de kleinverbruikers op heden een heffing betalen aan de VMM.

Het vastrecht wordt bepaald als volgt:

 • Het gemeentelijke tarief van het vastrecht voor de collectieve sanering (in het geval dat het huishoudelijk afvalwater afgevoerd wordt via het rioleringsstelsel) bedraagt 30 euro per wooneenheid, verminderd met 6 euro per gedomicilieerde.
 • Het gemeentelijke tarief van het vastrecht voor de individuele sanering (in het geval dat het huishoudelijk afvalwater gesaneerd wordt in een IBA in beheer van Aquaduin) bedraagt 50 euro per wooneenheid, verminderd met 10 euro per gedomicilieerde. Het vastrecht kan niet negatief worden.
 • In beide voorgaande gevallen kan het vastrecht niet negatief worden.
 • In geval de watermeter water meet dat niet geleverd wordt ten behoeve van één of meerdere wooneenheden kan het vastrecht per watermeter aangerekend worden.  Het gemeentelijk tarief van het vastrecht bedraagt 30 euro per watermeter.
 • Het vastrecht van de vergoeding mag niet aangerekend worden voor de gebruiker van een private waterwinning die ook aangesloten is op het drinkwaternet.

 Voor de variabele prijs worden de verbruiksgegevens forfaitair berekend op basis van de volgende regels:

 • Natuurlijke persoon met eigen waterwinning + leidingwater: 10 m³ per gedomicilieerde persoon per jaar
 • Natuurlijke persoon met enkel eigen waterwinning: 30 m³ per gedomicilieerd persoon per jaar
 • Rechtspersoon: 500 m³ per jaar

Algemeen geldt dat het grootste deel van het uit eigen winning opgenomen water (en ook van het door het waterbedrijf geleverde water) terug geloosd wordt in de gemeentelijke saneringsinfrastructuur (riolen, grachten, …). De gemeentelijke vergoeding wordt dan ook aangerekend op de volledige hoeveelheid uit eigen winning opgenomen forfaitair bepaalde m³ water.

Sociale kortingen en vrijstellingen

Op de saneringsvergoeding gelden sociale kortingen (80%) die u automatisch toegekend worden of na inlevering van een attest. Voor meer informatie over de voorwaarden: surf naar www.aquaduin.be of neem contact op met Aquaduin.

Abonnees die hun huishoudelijk afvalwater zelf zuiveren kunnen eveneens onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling genieten. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeentebestuur.