Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Bezoekers > Natuurgebieden > De Doornpanne

De Doornpanne (Koksijde/Oostduinkerke)

De Doornpanne vormt samen met De Hoge Blekker en De Schipgatduinen een 240 ha groot duinmassief. Het centrale deel is eigendom van Aquaduin en fungeert als waterwingebied. Andere delen hebben het statuut van Vlaams Natuurreservaat en worden beheerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Het gebied omvat uiteenlopende duintypes, van stuifduinen en duingraslanden tot dichtbegroeide pannen en gefixeerde binnenduinen.

De kern van het duinencomplex bestaat uit een brede depressie (panne), waarvan de begroeiing een mozaïek vormt van bos, struweel en open duinvegetatie.

Errond situeert zich een gordel van stuifduinen met onder andere de hoogste duintop van de Vlaamse kust (de Hoge Blekker 33 m).

  • De Doornpanne vormt sinds 1975 een beschermd landschap en werd dan ook opgenomen in de lijst van natuurgebieden met een Europese bescherming (NATURA 2000-netwerk).
  • In het Gewestplan Veurne-Westkust werd De Doornpanne bestemd als natuurgebied met wetenschappelijke waarde met nevenbestemming waterwingebied.
  • De Doornpanne geniet een speciale bescherming in uitvoering van de EG-vogelrichtlijn 79/409 (BVE 17/10/1988) en Habitatrichtlijngebied Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora (Habitatrichtlijn 21 mei 1992 (Pb.L. 206, 22 juli 1992).

Download het beheerplan

Kom de zalige rust van de Doornpanne ontdekken, één van de laatste grote duinencomplexen van de Vlaamse kust, gelegen in Oostduinkerke vlak bij zee. Zijn grote en kleine bewoners, gevarieerde kleurenpaletten, schitterende vergezichten leveren het decor van het boeiende leven dat zich dagelijks afspeelt in de natuur.

Kom op bezoek en ga op avontuur !

Het bezoekerscentrum is een interessant vertrekpunt voor wandel- en fietstochten en biedt heel wat kansen voor de geïnteresseerde natuurliefhebber.

Om de natuur te beschermen en mogelijkheden te bieden om zich verder te ontwikkelen wordt aan de de bezoeker gevraagd om op de aangelegde paden te blijven.

U vindt er het centraal wandel- en fietspad dat de verbinding maakt tussen de Witte Burg en de Hoge Blekker. Een deel van dit pad maakt deel uit van de bewegwijzerde  Kustfietsroute en werd aangelegd in schelpenklei(*). Hierlangs kunnen ook rolstoelgebruikers comfortabel het natuurgebied verkennen.

Aansluitend op dit pad legde Aquaduin een wandelpad in hakselhout aan, om het zuidoostelijk deel van het natuurgebied te laten verkennen. 
Daarlangs werd ook een natuurleerpad uitgezet waardoor de wandelaar uitgenodigd wordt om alle zintuigen aan te spreken en op die manier de Doornpanne te ontdekken.
Afstand 3 km.

U vindt er ook het bewegwijzerd ‘Doornpanne’wandelpad van de provincie West-Vlaanderen waarvan het kaartje te koop is in het bezoekerscentrum. Je kan hier ook een kaartje downloaden.

Aan de verschillende toegangen vindt de recreant telkens de infoborden met de uitgestippelde wandel- en fietsroutes.

Projectsubsidies natuur: Bestrijding van exoten in ‘Waterwinning St. André’ te Koksijde

Aquaduin bestrijdt in het natuurgebied De Doornpanne en de Waterwinning St. André te Koksijde haarden van exotische en niet-streekeigen planten. De exotenhaarden worden in het voorjaar met GPS in kaart gebracht en over een periode van drie jaar in de zomer en het najaar gefaseerd verwijderd inclusief nazorg. Hiermee wordt gefocust op herstel van duinstruweelhabitats (habitat 2160 en 2170). Daarnaast zal ook een poel geruimd worden in functie van kamsalamander, rugstreeppad en habitat 3140.

Klik hier voor meer uitleg.

Het gebied ligt binnen speciale beschermingszone BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.

Voor dit project werd een subsidie van € 43 799,35 toegekend.

 

 

Bijenorchis - foto genomen aan het infiltratiepand
Bosorchis - foto genomen aan het infiltratiepand
Meidoorn - foto genomen in de ponybegrazing (De Doornpanne)
Duindoorn - vrouwelijke struik met de typische oranjerode bessen vol met vit. C
< >